Wettelijke vermelding

Deze website is eigendom van de BERKEM Groep, bestaande uit BERKEM SAS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Le Marais Ouest, 24680 Gardonne, Frankrijk, en BERKEM DEVELOPPEMENT S.A.S., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 20 rue Jean Duvert, 33290 Blanquefort, Frankrijk.

Hij wordt ter beschikking gesteld van de gebruikers onder voorbehoud van hun onvoorwaardelijke aanvaarding van de hieronder vermelde voorwaarden en waarschuwingen.

De publicatiedirecteur van de website van de BERKEM Groep is Olivier FAHY, in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de BERKEM Groep.

Deze website is gecreëerd door het bedrijf Mediapilote, 58 Rue Frantz Despagnet – 33000 BORDEAUX – FRANKRIJK

Deze website wordt gehost door het bedrijf Medialibs

In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde Franse wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens van de website ” www.koalib.eu ” onder het nummer 1199335 aangemeld bij de Nationale Commissie voor informatica en vrijheden (CNIL).

De gebruiker heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en wissing van gegevens die op hem betrekking hebben. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: berkem@berkem.com

De door de gebruikers verstrekte informatie valt onder hun eigen verantwoordelijkheid. Deze informatie moet accuraat en rechtmatig zijn en mag de belangen van derden niet schaden.

Sommige pagina’s van de website bevatten pdf-documenten. Om deze documenten te kunnen lezen, heeft de gebruiker Acrobat Reader nodig:

(http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html).

De gebruiker van de website erkent over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van deze website. Hij erkent ook dat hij heeft gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en of deze in perfecte staat verkeert.

Ten slotte erkent de gebruiker ook deze wettelijke kennisgeving te hebben gelezen en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren.

De BERKEM Groep wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op haar website en het gebruik dat kan worden gemaakt van deze informatie of de antwoorden die worden verkregen op een vraag die via deze website wordt gesteld. De BERKEM Groep kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of in verband met deze website.

Elke poging om informatie over te dragen naar een website van een derde partij of om de informatie op deze website te wijzigen is verboden en kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging door de BERKEM Groep.

Het is ten strengste verboden om een hyperlink naar de website of een deel ervan te creëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BERKEM-groep. De BERKEM Groep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor alle hypertekst of enig ander IT-element dat, direct of indirect, vanaf deze website wordt gebruikt, waarbij het bestaan van een hypertekstlink geen enkele overdracht van aansprakelijkheid naar de BERKEM Groep met zich meebrengt.

De BERKEM Groep geeft geen enkele garantie en gaat geen enkele verbintenis aan met betrekking tot websites van derden en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

De BERKEM Groep kan niet garanderen dat de server die deze website host vrij is van virussen of dat de bestanden die toegankelijk zijn voor download van deze website of een andere website van een derde partij vrij zijn van virussen of bedrijfsfouten. De gebruiker moet alle nodige maatregelen nemen om zijn computer te beschermen tegen elke indringing of elk technisch probleem dat zijn computer, een van zijn onderdelen of de gegevens die erop zijn opgeslagen, zou kunnen beschadigen. De BERKEM Groep wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die kan ontstaan bij het maken van een verbinding met en het surfen op deze website.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze website, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de BERKEM Groep is verboden en vormt een inbreuk die strafbaar is overeenkomstig de artikelen L.335-2 en volgende van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De databanken op deze website worden beschermd door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 houdende omzetting in het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Met name de extractie en het hergebruik, in kwantitatief of kwalitatief opzicht, van de inhoud van de databanken op deze website is verboden. Elke overtreder is onderworpen aan de sancties bedoeld in de artikelen L.343-1 en volgende van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom.

De merken van de BERKEM Groep en haar partners, evenals de logo’s die op de website staan, zijn gedeponeerde merken (al dan niet woord- en beeldmerken). Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s op basis van elementen van de website is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de BERKEM Groep, in de zin van de artikelen L.713-2 en volgende van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De wetten die van toepassing zijn op deze website zijn de Franse wetten en de Franse rechtbanken zijn bevoegd om elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit de verbinding met en het surfen op deze website en/of elk gebruik van de informatie of de bestanden of elk document dat erin is opgenomen.