Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden opgesteld namens alle bedrijven van de BERKEM Group. De bedrijven van BERKEM Group zijn:

Frankrijk : BERKEM DEVELOPPEMENT SAS, BERKEM SAS, ADKALIS SAS, T&G DISTRIBUTION SAS, LIXOL SAS.
Europa : T&G DISTRIBUTION BELGIQUE, T&G DISTRIBUTION SPAIN.

De BERKEM Groep en elk van de bovengenoemde bedrijven worden hierna BERKEM genoemd.

1. ALGEMEEN

Elke bestelling van producten impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper en zijn volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden die prevaleren boven alle andere documenten van de koper en in het bijzonder boven alle algemene aankoopvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen en voorafgaand aan BERKEM. De prijzen en informatie vermeld in de catalogi, prospectussen, website, prijzen en elk ander document dan deze algemene verkoopvoorwaarden zijn louter informatief en niet bindend. We behouden ons daarom het recht voor om wijzigingen aan onze producten aan te brengen, waarvan de beschrijvingen op ons advertentiemateriaal staan. We zijn niet gebonden aan de toezeggingen die kunnen worden gedaan door onze vertegenwoordigers, agenten of werknemers, behoudens schriftelijke bevestiging van BERKEM. Het aanbod omvat precies en alleen het product dat in het verkoopvoorstel is gespecificeerd. Het verkoopcontract is alleen perfect onder voorbehoud van uitdrukkelijke aanvaarding door ons van de bestelling van de koper. Voor extra leveringen worden prijzen en nieuwe termijnen speciaal besproken. In geen geval mogen de voorwaarden voor aanvullende leveringen afbreuk doen aan die van de hoofdopdracht. De opeenvolgende voltooiing van de verkoop vormt op geen enkele manier een distributie- of partnerschapscontract.

2. DOCUMENTATIE, TECHNISCHE STUDIES – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle technische documenten, studies, computerbestanden of andere media van welke aard dan ook, die aan onze klanten worden gegeven, blijven het exclusieve eigendom van BERKEM, de enige houder van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten, en moeten op verzoek onmiddellijk aan ons worden terug gegeven. Dit wanneer ons aanbod niet wordt gevolgd door een bestelling. Ze kunnen niet worden gecommuniceerd of gebruikt zonder onze schriftelijke toestemming. Alle tekeningen, foto’s, plattegronden, capaciteiten, gewichten, afmetingen en andere details die in offertes of contracten worden gegeven, moeten alleen als bij benadering worden beschouwd. Kleine verschillen met deze gegevens rechtvaardigen niet de annulering van het contract of enige klacht tegen BERKEM. We behouden ons het recht voor om het product te wijzigen als, naar onze mening, de aldus aangebrachte wijziging is aangebracht in het belang van alle contractpartijen en geen veranderingen in de resultaten veroorzaakt. Bovendien kan BERKEM op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor een handeling die inbreuk maakt op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van de koper.

3. LEVERING

Leveringen gebeuren vanuit de fabriek (af fabriek). Ongeacht de bestemming van het product en de verkoopvoorwaarden. De risico-overdracht op de door BERKEM verkochte producten vindt plaats bij overhandiging van de producten aan de vervoerder of bij het verlaten van onze magazijnen.

Levering vindt plaats hetzij door directe levering aan de klant, hetzij door eenvoudige kennisgeving van beschikbaarheid. Ook door de levering van de producten in onze vestigingen aan een door de koper aangewezen verlader of transporteur een firma gekozen door ons.

Als de verzending om welke reden dan ook wordt vertraagd, buiten onze controle, aanvaardt BERKEM in dit verband geen verdere verantwoordelijkheid. Deze bepalingen wijzigen op geen enkele ogenblik de betalingsverplichtingen voor de levering en houden geen schulvernieuwing in.

De levertijden in onze vestigingen worden zo beperkt mogelijk gehouden; vertragingen kunnen in geen geval de annulering van de bestelling rechtvaardigen.

In geval van vertraging in de levering vergeleken met de tijd die in de bestelling is gespecificeerd:

Indien in bijzondere overeenkomsten boetes zijn opgelegd, zullen deze in geen geval meer bedragen dan 5% van de waarde in onze vestigingen van het nog niet geleverde product. Een boete kan alleen worden opgelegd als de vertraging door ons is veroorzaakt en als deze echte schade heeft veroorzaakt en tegenstrijdig is bevonden. Het kan niet worden toegepast als de koper ons niet schriftelijk bij de bestelling heeft geïnformeerd en op het geplande tijdstip van levering heeft bevestigd dat hij van plan is deze boete toe te passen. BERKEM wordt in de volgende gevallen automatisch ontheven van elke verbintenis met betrekking tot levertijden: De betalingsvoorwaarden zijn niet nagekomen door de koper; De door de koper te verstrekken informatie is niet op tijd aangekomen; In geval van overmacht of gebeurtenissen zoals: staking, uitsluiting, epidemie, oorlog, vordering, brand, overstroming, gereedschap- en procesongevallen, uitval van belangrijke materialen tijdens fabricage, onderbreking of vertraging in transport of een andere oorzaak die leidt tot volledige of gedeeltelijke werkloosheid voor ons of onze leveranciers. BERKEM houdt de koper tijdig op de hoogte van de bovengenoemde gevallen en gebeurtenissen. Leveringen kunnen vanwege boetes niet worden uitgesteld of gewijzigd. De leveringen kunnen niet onderhevig zijn aan enige regelgeving van makelaars, commissarissen of tussenpersonen.

4. PRIJS

Onze prijzen zijn vastgelegd in euro volgens het tarief dat geldt op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

In het geval van maatwerk of specifieke diensten worden de prijzen in €uro vastgesteld op basis van de wisselkoers, leveranciersprijzen, productiekosten en, indien van toepassing, onderzoek en ontwikkeling, rechten van eventuele douane-, transport- en verzekeringstarieven, belastingen die van kracht waren op de datum van het voorstel of de orderbevestiging. Deze prijzen worden in rekening gebracht als er geen wijziging is in hun samenstellende factoren.

De geldende prijzen en tarieven kunnen te allen tijde worden herzien, na voorafgaande informatie aan onze klanten. Elke tariefwijziging zal automatisch van toepassing zijn op de datum vermeld op het nieuwe tarief.

In alle gevallen worden onze prijzen geacht exclusief belastingen en af fabriek te zijn, tenzij met de koper uitdrukkelijk voorafgaand akkoord is overeengekomen. Ze zijn netto en zonder korting.

Voor de prijzen gespecificeerd per hoeveelheid, zal elke bestelling met betrekking tot een kleinere hoeveelheid de aangegeven prijs wijzigen. De koper kan profiteren van prijsverlagingen die zijn overeengekomen in onze prijzen en offertes, afhankelijk van de hoeveelheden die BERKEM in één keer of op één plaats heeft verworven of geleverd, of de regelmaat van zijn bestellingen.

5. VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Onze verkoopcontracten worden altijd gesloten onder de ontbindende voorwaarde van totale betaling door de koper van de levering op de vervaldatum of op de vaste termijnen, zelfs als het product geheel of gedeeltelijk is geïntegreerd met de producten van de klant, ook al zijn deze van de koper of van een derde partij. In het geval dat de Koper een van zijn deadlines niet respecteert, zoals in geval van faillissement, reorganisatie of verplichte liquidatie, zal de verkoop automatisch worden opgelost, zonder dat BERKEM alle juridische formaliteit moet invullen. Gelijk wat het ook is, geen aanmaning, noch een dagvaarding of enige andere beperking. Acht dagen na een aangetekende aangetekende brief, zonder gevolg van betaling, is de Voorzitter van de handelsrechtbank van BORDEAUX in kort geding bevoegd om de terugvordering van de producten, het vervoer en de verpakking aan BERKEM te gelasten. Eventuele gedeeltelijke betalingen door de koper op het moment van afwikkeling wordt door BERKEM verworven als boetebeding. Eventuele kosten voor expertise en vergoedingen voor de ontvanger zijn voor rekening van de koper.

Indien het saldo van de rekening van de koper negatief blijkt te zijn, is het bedrag onmiddellijk opeisbaar. Dit onder voorbehoud van een eventuele schadevergoeding die aan BERKEM kan wordt toegekend. Ongeacht de eerder gesloten overeenkomsten worden de nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, indien een van de betalingen of als een van de wissels niet is aanvaard uiterlijk op de vervaldag. Zolang onze leveringen niet volledig zijn betaald, mag er geen enkele verkoop, overdracht, verpanding, inbreng in de vennootschap of de uitrusting, fusie met het betrokken bedrijf, en in het algemeen elke overdracht van eigendom van een van de activa van de klant plaatsvinden zonder onze toestemming en de aanvaarding door de cessionaris van de clausules die zijn overeengekomen tussen de cedent en ons. In dergelijk geval zijn de nog verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige juridische formaliteit verschuldigd.

Behoudens bijzondere voorwaarden, uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon of op de door ons aanvaarde offerte, dienen de betalingen te gebeuren binnen 45 dagen na het einde van de maand of binnen 60 dagen na factuurdatum, en in elk geval ten laatste op de datum vermeld op de factuur. De betaling dient te gebeuren per cheque of elk ander betaalmiddel dat door BERKEM wordt aanvaard en met vermelding van het adres dat op de factuur is opgegeven. Alle bestellingen die BERKEM aanvaardt worden echter uitgevoerd met dien verstande dat de klant voldoende financiële garanties biedt en dat de klant de verschuldigde bedragen daadwerkelijk zal betalen op de vervaldag overeenkomstig de wetgeving. Indien BERKEM ernstige of bijzondere redenen heeft om te vrezen voor betalingsmoeilijkheden van de klant op of na de datum van de bestelling, of indien de klant niet dezelfde waarborgen kan bieden als op de datum van aanvaarding van de bestelling, of indien de klant niet betaalt, kan BERKEM de aanvaarding van de bestelling of de verdere uitvoering van de bestelling afhankelijk stellen van contante betaling of waarborgen door de klant ten gunste van BERKEM. Indien de klant weigert contant te betalen zonder voldoende garanties te bieden, kan BERKEM weigeren de geplaatste bestelling(en) uit te voeren en de betrokken goederen te leveren, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een ongerechtvaardigde verkoopweigering of enige schadevergoeding.

Overeenkomstig artikel L441-3 van het Franse Wetboek van Koophandel is een forfaitaire schadevergoeding van 40,00 euro (veertig euro) verschuldigd voor elke laattijdige betaling. Dit forfaitaire bedrag komt niet in de plaats van, maar, in voorkomend geval, bovenop de betaling van de boetes voor laattijdige betaling, zoals hieronder vermeld: In geval van laattijdige betaling is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een boete verschuldigd van driemaal de wettelijke interestvoet vermeerderd met 15% van het uitstaande bedrag, enkel en alleen wegens het niet naleven van de vervaldag.

In geval een procedure wordt opgestart voor een surseance van betaling of liquidatie van activa, worden lopende bestellingen automatisch geannuleerd en behoudt ons bedrijf zich het recht voor om de goederen in voorraad op te eisen.

6. TRANSPORT, VERZEKERING, enz.

Alle transportactiviteiten, verzekering, douane, overdracht, handling en levering zijn voor rekening en risico van de koper, die bij aankomst verantwoordelijk is om de zendingen te controleren en eventueel verhaal te halen op de transporteurs, zelfs als de zending gratis werd uitgevoerd. In geval van verzending door BERKEM gebeurt de verzending NIET-FRANCO, tenzij uitdrukkelijk gevraagd door de koper en aanvaard door BERKEM, en in elk geval onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de koper.

7. GARANTIES

7.1 De producten moeten door de koper bij de levering worden gecontroleerd en eventuele klachten, voorbehouden of geschillen met betrekking tot zichtbare tekorten en gebreken moeten schriftelijk en onverwijld na ontvangst van de levering worden gemeld. Bij gebrek aan een uitdrukkelijk voorbehoud van de koper op het ogenblik van de levering worden de door de BERKEM geleverde producten geacht in overeenstemming te zijn met de bestelde kwantiteit en kwaliteit. In geval van zichtbare gebreken, zullen wij de defecte stukken vervangen, onder voorbehoud van controle van de vermeende gebreken.

De koper moet alle bewijzen leveren van de vastgestelde gebreken en ons bedrijf behoudt zich het recht voor om direct of indirect over te gaan tot vaststelling en verificatie ter plaatse.

7.2 Eventuele gebreken die bestaan op het moment van levering en die na ontvangst van de producten aan het licht komen, moeten door de koper schriftelijk worden gemeld binnen 3 dagen na de datum waarop de koper de niet-conformiteit heeft vastgesteld. Meldingen na de termijn van 3 maanden na de levering van de producten worden niet in acht genomen.

7.3 De koper kan geen actie ondernemen wegens niet-conformiteit indien de termijn van 3 maanden na de levering is overschreden.

Door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden, gaat de koper er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zich na het verstrijken van deze termijn niet meer kan beroepen op de niet-conformiteit van de producten, noch kan hij zich beroepen op de niet-conformiteit als tegenvordering om zich te verdedigen in een door BERKEM ingestelde vordering tot het innen van de schuldvorderingen. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, kan de aansprakelijkheid van BERKEM ten aanzien van de koper voor een verborgen gebrek niet worden ingeroepen.

7.4 Defecten en verslechtering van de geleverde producten als gevolg van normale slijtage of abnormale omstandigheden met betrekking tot het gebruik, de opslag en/of bewaring van de producten bij de koper, of als gevolg van een ongeval, nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud van welke aard dan ook, geven geen aanleiding tot een garantieclaim ten aanzien van BERKEM.

BERKEM sluit ook alle garantieclaims uit die voortvloeien uit toeval of overmacht. Daarnaast biedt BERKEM in geen geval garantie op gebreken die het gevolg zijn van een gebrek in de door de koper geleverde materialen of van het door de koper opgelegde ontwerp.

7.5 Uit hoofde van de garantie voor verborgen gebreken is BERKEM slechts gehouden tot kosteloze vervanging van de gebrekkige goederen, zonder dat de koper om welke reden dan ook aanspraak kan maken op schadevergoeding.

7.6 BERKEM biedt garantie voor haar producten tegen verborgen gebreken in overeenstemming met de wet, het gewoonterecht en de jurisprudentie, en onder de volgende voorwaarden.

Onze garantie geldt alleen voor producten die in overeenstemming met de voorschriften eigendom zijn geworden van de koper. Ze geldt enkel voor producten die volledig door BERKEM zijn geproduceerd. De garantie vervalt als onze producten werden gebruikt in situaties die niet overeenkomstig het beoogde gebruik of prestaties zijn.

Onze garantie dekt alleen verborgen gebreken. Aangezien onze klanten professionals zijn, is een verborgen gebrek een gebrek in de fabricage van het product dat het ongeschikt maakt voor gebruik en dat naar alle waarschijnlijkheid niet door de koper kan worden gedetecteerd vóór het gebruik ervan. Een ontwerpfout is geen verborgen gebrek en onze klanten worden geacht alle technische informatie met betrekking tot onze producten te hebben ontvangen.

Wij dekken geen schade en slijtage die het gevolg is van aanpassing, incorporatie of speciaal – al dan niet abnormaal – gebruik van onze producten.

Onze garantie is beperkt tot de vervanging van defecte producten.

Onze garantie is beperkt tot de eerste drie maanden van gebruik. Onze producten worden geacht door onze klanten te worden gebruikt binnen drie maanden na de levering. Klanten moeten steeds de datum van het eerste gebruik bewijzen. Onze garantie vervalt automatisch aan het einde van deze periode.

Onze garantie vervalt automatisch als onze klant ons niet binnen drie volle kalenderdagen na de vaststelling van het vermeende gebrek op de hoogte heeft gesteld. Het is aan de klant om de datum van deze vaststelling te bewijzen.

7.7 Onze aansprakelijkheid is strikt beperkt tot de aldus omschreven verplichtingen en er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wij geen enkele vergoeding of schadevergoeding verschuldigd zijn aan de koper voor de geleden schade, ongeacht de oorzaak ervan, zoals ongevallen met personen, schade aan eigendommen die losstaan van het voorwerp van het contract of winstderving.

In geen geval zal de vervanging of, bij ontstentenis van de mogelijkheid tot vervanging, de terugbetaling van de gebrekkige, ondeugdelijke of niet-conforme producten het bedrag van de gefactureerde som voor de betrokken producten overschrijden, ook niet wanneer de gebruikte grondstof door de koper is geleverd.

7.8 Loonwerk

Loonwerk geeft geen aanleiding tot enige garantie, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door de partijen.

Bovendien geeft BERKEM geen REACH-verklaringen af voor producten die in opdracht van de koper worden gemaakt in het kader van de loonwerk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door de partijen, bijgevolg kan onze aansprakelijkheid of garantie niet worden ingeroepen voor het niet afgeven van een REACH-verklaring of voor het niet nakomen van enige andere verplichting uit hoofde van de REACH-regelgeving.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De eigendomsoverdracht van onze producten wordt opgeschort tot de koper de volledige prijs, in hoofdsom en aanvulling, heeft betaald, zelfs indien betalingstermijnen worden toegekend. Elke andersluidende clausule, met name in de algemene aankoopvoorwaarden, wordt als ongeschreven beschouwd overeenkomstig artikel L. 624-16 van het Franse Wetboek van Koophandel.

8.2. Zoals uitdrukkelijk overeengekomen kan BERKEM de rechten die hij op grond van dit eigendomsvoorbehoud heeft, doen gelden voor al zijn vorderingen op al zijn producten die de klant in bezit heeft, waarbij deze laatste geacht wordt onbetaald te zijn, en kan BERKEM deze terugnemen of terugvorderen als schadevergoeding voor al zijn onbetaalde facturen, onverminderd zijn recht om de lopende verkopen te annuleren.

8.3 De koper mag de onbetaalde producten alleen in het kader van de normale bedrijfsvoering doorverkopen of verwerken en mag in geen geval zijn onbetaalde voorraden verpanden of er zekerheid voor stellen. In geval van niet-betaling onthoudt de koper zich van het doorverkopen van zijn voorraden tot de hoeveelheid onbetaalde producten of van het verwerken van deze producten, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van BERKEM.

In voorkomend geval verbindt de koper zich ertoe om ons, zodra de wederverkoop of de verwerking is voltooid, het nog verschuldigde gedeelte van de prijs onmiddellijk te betalen.

De toestemming tot wederverkoop wordt automatisch ingetrokken in geval van surseance van betaling of gedwongen liquidatie.

8.4 In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag kan BERKEM eveneens acht dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling waarop geen gevolg werd gegeven, eenzijdig eisen dat een inventaris wordt opgemaakt van zijn producten die in het bezit zijn van de Klant. De klant verbindt zich ertoe om onverwijld vrije toegang te verlenen tot zijn magazijnen, winkels of andere lokalen voor dit doel, zodat het steeds mogelijk is om de producten van BERKEM te identificeren.

8.5 Onderhavige clausule verhindert niet dat de risico’s van verlies en beschadiging van de goederen op de koper worden overgedragen, zodra deze aan de koper zijn geleverd.

8.6 De koper is vanaf het moment van levering bewaarder en bewaker van de goederen.

9. PERSONEELSVERZEKERING

De medewerkers van BERKEM zijn door ons gedekt tegen het risico van arbeidsongevallen. Deze verzekering strekt zich niet uit tot hulp die door de koper wordt verleend.

10. VERTROUWELIJKHEID

De koper verbindt zich ertoe om, zowel hemzelf als zijn personeelsleden op wie hij zich beroept, deze geheimhoudingsplicht te respecteren, waarbij elke persoon die toegang heeft tot informatie betreffende BERKEM zich ertoe verbindt om tijdens de duur van zijn betrekkingen met BERKEM en na afloop van deze betrekkingen aan niemand, direct of indirect, dergelijke informatie te onthullen die niet openbaar is, en dit zonder enige beperking in de tijd. Indien de ontvanger van de informatie niet de persoon is voor wie de informatie bestemd is, moet hij deze onverwijld aan de verzender terugbezorgen zonder een kopie te bewaren.

11. GESCHILLEN – TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEID

11.1 Elke vennootschap van de BERKEM Groep heeft domicilie gekozen op de maatschappelijke zetel van de BERKEM Groep.

11.2 Elk geschil betreffende de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden en de interpretatie en uitvoering ervan, evenals de door onze vennootschap gesloten verkoopcontracten, of betreffende de betaling van de prijs, zal worden beslecht voor de handelsrechtbank van BORDEAUX, ongeacht de plaats van bestelling, de levering, de betaling en de wijze van betaling, de maatschappelijke zetel van de betrokken vennootschap van de BERKEM Groep, en zelfs in geval van een garantieclaim of meerdere gedaagden.

Wissels vormen geen schuldvernieuwing of afwijking van deze bevoegdheidsclausule.

11.3. De bevoegdheid is algemeen en geldt ongeacht of het gaat om een hoofdvordering, een incidentele vordering, een vordering ten gronde of een versnelde procedure.

11.4 In geval van een gerechtelijke procedure of een andere incassoprocedure door BERKEM worden bovendien de kosten van de dagvaarding, gerechtskosten, honoraria van advocaten en deurwaarders en alle bijkomende kosten gedragen door de inbreukmakende klant, evenals alle kosten die verband houden met of voortvloeien uit de niet-naleving door de klant van de betalings- of leveringsvoorwaarden van de desbetreffende bestelling.

12. AFSTANDSVERKLARING

Indien ons bedrijf op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van de clausules van onderhavig document, betekent dit geenszins dat wordt afgezien van het recht om op een later tijdstip een beroep te doen op de betrokken clausule.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Elke vraag met betrekking tot deze algemene verkoopsvoorwaarden en de verkopen die zij regelen, die niet wordt behandeld door onderhavige contractuele bepalingen, zal worden beheerst door het Franse recht, met uitsluiting van elk ander recht, en aanvullend door het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.